نصب ifilter روی SQL Server

 
لطفاً Ifilter ها را از آدرس www.mta.co.ir/updates/ifilters.zip   برداشته و نصب نمائید و سپس دستورات زیر را در  sql اجرا نمائید.
 
EXEC sp_fulltext_service @action='load_os_resources', @value=1; -- update os resources
EXEC sp_fulltext_service 'verify_signature', 0 -- don't verify signatures
EXEC sp_fulltext_service 'update_languages'; -- update language list
EXEC sp_fulltext_service 'restart_all_fdhosts'; -- restart daemon
EXEC sp_help_fulltext_system_components 'filter'; -- view active filters
 
reconfigure with override
 
 
لازم به توضیح است ifilter PDF مربوط به شرکت Adobe نسخه 9 و 11 با نصب Adobe Acrobat reader روی سرور windows 2008 R2 مشکل دارد و درست کار نمیکند برای حل این مشکل میبایستی مسیر c:\program files\adobe \ifilter\bin به عنوان path در environment variable اضافه گردد.و سپس query زیر اجرا گردد و سرور restart گردیده و catalog مربوط به full text rebuild شود.
 
 

Add Feedback