اندازه گیری سایز فایل بانك اطلاعاتی و حذف log

با استفاده از دستور exec sp_helpdb db8360 میتوان گزارش از حجم فایلهای بانك اطلاعاتی تهیه نمود.

و سپس با استفاده از

DBCC ShrinkFile('db8360_log',0)

 حجم فایل log را كاهش داد.

 

روش دیگر پاك كردن Logfile

 

ALTER DATABASE mtashare2008 SET RECOVERY SIMPLE
DBCC SHRINKDATABASE (mtashare2008 , 5)
ALTER DATABASE mtashare2008 SET RECOVERY FULL
 
 
گزارش جزئیات داخل بانك اطلاعاتی
 
 
 
CREATE TABLE #SpaceUsed (name sysname,rows bigint,reserved sysname,data sysname,index_size sysname,unused sysname)
 
DECLARE @Counter int 
DECLARE @Max int 
DECLARE @Table sysname
 
SELECT  name, IDENTITY(int,1,1) ROWID 
INTO       #TableCollection 
FROM    sysobjects 
WHERE xtype = 'U' 
ORDER BY lower(name)
 
SET @Counter = 1 
SET @Max = (SELECT Max(ROWID) FROM #TableCollection)
 
WHILE (@Counter <= @Max) 
    BEGIN 
        SET @Table = (SELECT name FROM #TableCollection WHERE ROWID = @Counter) 
        INSERT INTO #SpaceUsed 
        EXECUTE sp_spaceused @Table 
        SET @Counter = @Counter + 1 
    END
 
SELECT * FROM #SpaceUsed
 
DROP TABLE #TableCollection 
DROP TABLE #SpaceUsed

 

Add Feedback