راه اندازی وب سایت روی https داخلی

با استفاده از Self signed SSL Certificate روی IIS میتوان Packet ها را کد نمود و جهت trusted کردن آن نیز ار group policy management console سرور داخلی میتوان استفاده نمود.
 

Add Feedback