حل مشکل IE Compatibility در شبکه داخلی

جهت حل مشکل compatibilityنرم افزار مدیریت دانش در فایل web.config گزینه زیر را  در خط پائین  <system.webServer>اضافه نمائید.
 
<httpProtocol>
<customHeaders>    
<add name="X-UA-Compatible" value="IE=edge" />        
</customHeaders>    
</httpProtocol>
 
 
 

Add Feedback