راه اندازی سامانه تیکتینگ جهت گزارش خطاها نرم افزار مدیریت دانش

سامانه تیکتینگ جهت گزارش خطاها و بروزرسانی های نرم افزار مدیریت در آدرس support.mta.co.ir نصب گردید.